ReadyPlanet.com
บริการตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายในห้องต่างๆ

ขั้นตอนมาตราฐานของการออกแบบและ ตกแต่งภายใน โดยปกติ มีดังต่อไปนี้


 1. ขั้นการให้คำปรึกษาและขอข้อมูล สำหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทำการสรุป ความต้องการขั้นต้น ของลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ โดยในขั้นตอนนี้ อาจจะมีการพบ ปะพูดคุย ระหว่าง นักออกแบบและลูกค้ามากกว่า 1 ครั้งเพื่อ ปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน และบ่อยครั้งที่ลูกค้าใช้ การพูดคุยในขั้นตอนนี้ เพื่อพิจารณาตัว นักออกแบบ ตกแต่งภายใน ว่าสามารถ ทำงานด้วยกัน ได้หรือไม่น่าเชื่อถือเพียงใด และมีความสามารถ หรือ รูปแบบของงาน ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ และในทำนองเดียวกันนักออกแบบ ตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขั้นตอนนี้ ในการพิจารณาว่าจะรับงานของลูกค้ารายนั้นหรือไม่ ด้วยเช่นกันในขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน บางท่านอาจจะคิดค่าบริการบ้าง (แต่ไม่มากนัก) แต่โดยส่วนใหญ่มัก จะไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดดังนั้นลูกค้า ควรจะสอบถามก่อนว่าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการขอคำปรึกษานี้หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ ต้องมีปัญหากันภายหลัง

2. ขั้นการวางผัง และนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบขั้นต้น (Lay-out and Conceptual Design) 
ขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการวาง แนวความคิด ในการออกแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งแบ่งพื้นที่ ใช้สอยคร่าวๆ (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan) เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณา การแบ่งพื้นที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้าหรือไม่ ทั้งนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่ มักจะนำเอาหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับการ ตกแต่งภายใน ต่างๆ มากนำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจอีกด้วย ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ลูกค้า จะได้ทราบแนวทาง และรูปแบบ คร่าวๆ ของงานออกแบบ ที่จะได้รับการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป

3. ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น 
ขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะนำแนวความคิดใน การออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่าน การอนุมัติ จากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็น แบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อให้ ลูกค้าเกิด จินตภาพ ได้ว่างานออกแบบทั้งหมด จะออกมาเป็นอย่างไร โดยนักออกแบบ จะทำการนำเสนอเป็นภาพ Sketch หรือ Perspective หรือ Model ก็ได้

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ลูกค้าจะเริ่มเข้าใจ และมองเห็น หน้าตาของงานออกแบบ ที่นักออกแบบ จะพัฒนาใน ขั้นตอนต่อไป และลูกค้า อาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะแก้ไขแบบจนผิดไปจาก แนวความคิดใน การออกแบบ และผังที่ได้วางเอาไว้ เพราะจะทำให้นักออกแบบ ต้องกลับไป เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ บริษัทออกแบบหลายแห่ง มักจะกำหนดจำนวนครั้งใน การขอแก้ไขแบบในขั้นตอนนี้ไว้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อให้ งานออกแบบ ไม่ยืดเยื้อ และแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

4. ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย 
ในขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการพัฒนาแบบ ต่อจากแบบร่างขั้นต้น โดยนักออกแบบ มักจะนำเสนอเป็น ภาพ Perspective ที่เสมือนจริงหรือ Model ที่ ใกล้เคียงกับงานออกแบบ ที่จะออกมามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถ จินตนาการ งานทั้งหมดได้ชัดเจน และในขั้นตอนนี้ลูกค้า อาจจะขอแก้ไขแบบร่าง ในส่วน รายละเอียดได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากแบบในขั้นตอนนี้ มักจะได้รับ การอนุมัติ จากแบบร่างขั้นต้น เกือบทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ดี หากลูกค้าต้องการทำการแก้ไขส่วนหลักๆ ในแบบร่างในขั้นตอนนี้ นักออกแบบ หรือ บริษัทออกแบบ ตกแต่งภายใน มักจะขอคิดค่าบริการเพิ่มเติม เนื่องจากเป็น การเพิ่มงาน หรือจัดว่าเป็น งานออกแบบใหม่เลยทีเดียว

5. ขั้นการกำหนดวัสดุ ตกแต่งภายใน ทั้งหมด
นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการ กำหนดวัสดุตกแต่งทั้งหมดโดยอ้างอิงกับแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ได้ รับการอนุมัติแล้ว ให้ลูกค้า ทำการพิจารณาทั้งนี้ มักจัดทำเป็นแผ่นกำหนดวัสดุตกแต่ง หรือ Material Board ให้ลูกค้าทำการพิจารณา เปรียบเทียบ ประกอบ แบบร่าง ในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะดำเนิน การเขียนแบบรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย

6. ขั้นการเขียนแบบรายละเอียด 
นักออกแบบจะทำการเขียนแบบรายละเอียดให้ตรง ตามแบบร่างขั้นสุดท้ายและ Material Board ที่ได้รับการรับรองแบบ จาก ลูกค้าแล้ว โดยปกติแล้ว นักออกแบบจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วัน ในการ ทำงานในขั้นตอนนี้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอแก้ไข รายละเอียดในแบบ ก็จะสามารถ แจ้งแก่นักออกแบบ ได้ ภายหลังจากที่ได้รับ แบบรายละเอียด มาอ่านแล้ว โดยปกตินักออกแบบ มักจะพิมพ์แบบรายละเอียดให้ลูกค้าทำการอ่านแบบ และพิจารณารายละเอียด ทั้งหมด ก่อนที่จะพิมพ์แบบจริง

 แบบตกแต่งภายในห้องครัวตัวอย่างแบบตกแต่งภายในห้องครัวarticle

แบบตกแต่งภายในห้องครัว

   การตกแต่งภายในห้องครัวที่ดีควรอยู่ต่ำกว่าตัวบ้านประมาณ 10 ซม. เพื่อเวลาล้างห้องครัวน้ำจะได้ไม่ไหลไปห้องอื่น และควรทำพื้นให้ลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำได้สะดวก พื้นห้องครัวควรปูด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย เช่น กระเบื้องเซรามิคหรือหินแกรนิต   ผนังก็ควรทาสีน้ำมันหรือสีอะครีลิคกึ่งเงาแทนการใช้สีน้ำพลาสติก  เนื่องจากคงทนและทำความสะอาดคราบเขม่า คราบควันได้ง่ายกว่า

 

ตกแต่งภายในห้องนอนแบบตกแต่งภายในห้องนอนarticle

แบบตกแต่งภายในห้องนอน

ห้องนอน เปรียบเสมือนหัวใจหลักของบ้านนะคะ เนื่องจากห้องนอนใช้สำหรับพักผ่อนเพื่อเติมพลังกายพลังใจ เพราะฉะนั้นการออกแบบห้องนอนและการดูแลทำให้ห้องนอนกลายเป็นห้องแห่งความสุขนั้น จึงควรให้ความสำคัญมากกว่าห้องอื่น ๆ เป็นพิเศษ

ตกแต่งภายในร้านค้าแบบตกแต่งภายในร้านค้า

แบบตกแต่งภายในร้านค้า

การตกแต่งภายในร้านค้าให้ได้บรรยากาศที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดลูกค้า ดังนั้นการออกแบบที่ดีจึงมีส่วนอย่างสำคัญยิ่ง

แบบตกแต่งภายในห้องพระแบบตกแต่งภายในห้องพระ

แบบตกแต่งภายในห้องพระ 

 การนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ชั้นล่างจะต้องระมัดระวังในการวางตำแหน่งห้องพระ  เพราะจะหาตำแหน่งค่อนข้างยากเนื่องจากบริเวณชั้นล่างจะพลุกพล่านมีการเดินเข้าเดินออก  มีกิจกรรมมากมาย  ดูทีวี  ทำอาหาร พูดคุย  หามุมสงบๆ  แทบจะไม่ได้

แบบตกแต่งห้องอาหารแบบตกแต่งห้องอาหาร

 แบบตกแต่งห้องอาหาร

ห้องอาหาร ควรอยู่ติดกับห้องรับแขก และ ห้องนั่งเล่น และต่อเนื่องกับห้องครัวหรือห้องเตรียมอาหารบางบ้าน อาจใช้ ห้องอาหารเป็นส่วนหนึ่งของห้องรับแขกโดยจัดกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ รับประทานอาหารไว้คนละด้านผนังห้องอาหารด้านหนึ่งอาจเปิด ต่อสู่เฉลียงให้สามารถไปจัดรับประทานอาหารด้านนอกได้ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในได้แก่ โต๊ะอาหารและ เก้าอี้ ให้คำนึงถึง สมาชิกและ ประเภทอาหาร ในมื้อเย็นเป็นหลัก

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เจ.ซี.ที.2006 จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 100/181 หมู่บ้านเคซีเลควิว ซอยรามคำแหง 118 ถนน รามคำแหง เขต สะพานสูง
จังหวัด :กทม.     รหัสไปรษณีย์ : 10240
เบอร์โทร :  02-1845070,02-7333453     มือถือ :  080-9987890,081-8247797
อีเมล : jct8888@gmail.com
เว็บไซต์ : www.misterdecorate.com